1. Pozyskanie materiałów wyjściowych

Ten etap polega przede wszystkim na wstępnej rozmowy z inwestorem.

Na spotkaniu poruszamy kwestie dotyczące zakresu planowanej inwestycji oraz preferowanego stylu architektonicznego obiektu. Zapoznajemy się również z potrzebami i oczekiwaniami inwestora, a także poruszamy kwestię materiałów i technologii, które mogą być zastosowane w projektowanym budynku. Z całej rozmowy sporządzone zostają notatki, szkice i rysunki pozwalające nam na wykonanie koncepcji architektonicznej.

2. Sporządzenie rysunków koncepcyjnych

Na podstawie informacji zebranych podczas rozmowy z inwestorem opracowujemy koncepcję architektoniczną.

Celem koncepcji jest rzetelne przedstawienie bryły budynku oraz wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych jego elementów. Za pomocą rysunków koncepcyjnych takich jak rzuty, przekroje i elewacje pokazujemy wymiary i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń, a także podstawowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne budynku.

Na prośbę klienta opracowujemy również koncepcję jako model 3D budynku. Powstająca koncepcja jest podstawą do dalszych rozmów z inwestorem wprowadzaniem ewentualnych zmian. Koncepcja przedstawiona przez nas zawiera przeważnie kilka wariantów zarówno jeżeli chodzi o układ funkcjonalny jak i odbiór wizualny.

Staramy zawsze przedstawić zalety i wady (jeśli takie występują) danej koncepcji architektonicznej, tak aby zaprojektowany obiekt był jak najbardziej dostosowany do Państwa potrzeb.

3. Pomoc na etapie formalno-prawnym

Na tym etapie inwestor ma możliwość zrzucić z swoich ramion część obowiązków jakie na nim ciążą. Nie wątpliwie składanie wniosków czy uzyskiwanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień nie należy do najprzyjemniejszych kwestii w procesie projektowym. Dlatego po przekazaniu nam swojego pełnomocnictwa większość spraw załatwimy za niego.

Między innymi:

  • wnioski o pozwolenie na budowę,
  • wyłączeni gruntów z produkcji rolnej,
  • wypis i wyrys z MPZP / uzyskanie warunków zabudowy,
  • warunki przyłączenia do sieci,
  • mapy do celów projektowych,
  • informację czy działka jest objęta ochroną konserwatorską,
  • informacja na temat wpływów eksploatacji górniczej,
  • pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej

Po zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej przez inwestora przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej. Tą cześć etapu projektowego można zasadniczo podzielić na trzy części:

Architektoniczną

Zawiera opis zagospodarowania terenu, usytuowanie budynku na działce. Opis zawierający założenia funkcjonalne budynku, rozmieszczenie pomieszczeń wraz zestawieniem powierzchni. Opis przyjętych technologii i materiałów wykorzystanych w budynku. W tej części opracowania znajdują się również rysunki takie jak rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje.

Konstrukcyjną

Opisy i obliczenia obejmujące założenia konstrukcyjne, przyjęcie schematów konstrukcji budynku, wymiarowanie przyjętych elementów wraz z niezbędnymi rysunkami i zestawieniami. Dodatkowo są wykonywane całościowe rysunki konstrukcyjne takich elementów jak więźba dachowa wraz z wykazem elementów więźby, fundamenty czy strop wraz z rysunkami detali.

Instalacyjną

Opis techniczny instalacji wod-kan, elektrycznej, grzewczej (w zależności od wybranego sposobu ogrzewania) a także wentylacyjne i inne. Niezbędne do ich wykonania schematy naniesione na rzut budynku wraz z rozwinięciami tych instalacji. Dodatkowo możliwe jest wykonanie opracowania przyłączy do budynków w/w sieci.

5. Złożenie dokumentacji w celu jej zatwierdzenia i wydanie pozwolenia na budowę

Opracowany projekt wraz z wnioskami i innymi niezbędnymi dokumentami trafia do urzędu miasta lub starostwa powiatowego w danej miejscowości. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 organ administracji w terminie do 65 dni ma obowiązek wydania decyzji w sprawię pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przy dużych inwestycjach, gdzie zakres prac budowlanych i ich skomplikowanie jest znaczące a czas ich wykonania określony wykonuje się dodatkowe opracowania wykonawcze. Zatwierdzony projekt budowlany rozszerza się o rysunki detali, dodatkowe rysunki uszczegóławiające dany zakres inwestycji, instrukcje dotyczące montażu, zestawienia materiałów, dodatkowe opisy eksploatacji. Możliwe jest wykonanie podziału inwestycji na etapy, sporządzenie harmonogramów robót, dostaw materiałów oraz zatrudnienia ekip budowlanych a także szczegółowe kosztorysy inwestycji umożliwiające kontrolę finansową nad inwestycją.

7. Etap realizacji

Na tym etapie również możesz liczyć na naszą pomoc, możemy pełnić rolę kierownika budowy, inspektora nadzoru a także sprawować nadzór autorski nad realizacją. Pomożemy w zrozumieniu dokumentacji projektowej, w razie potrzeby pomożemy w ocenie wykonawstwa pod kątem zgodności z projektem.

8. Projekt wnętrz i otoczenia

Projekty wnętrz zawierają opis, rzuty, przekroje, widoki i wizualizacje wnętrza niezbędne do przedstawienia aranżacji danego obiektu. Projekt zawiera w swoim zakresie kolorystykę wnętrz, rozwiązania dotyczące sufitów i posadzek, rozwiązania oświetlenia itp. Dodatkowo w opracowaniu znajdzie się zestawienie materiałów obejmujące również umeblowanie i inne elementy wykorzystane w danej aranżacji. Na podstawie zestawienia materiałów będzie możliwe zlokalizowanie danego produktu w konkretnym sklepie. Projekt otoczenia dotycz wszelkich rzeczy, które nie zostają ujęte w procesie zagospodarowania terenu. W skład takiego projektu wchodzą zagospodarowanie zieleni, oczka wodne, niwelacja terenu, obiekty małej architektury tj. altany, kominki itp., oświetlenie budynku, dodatkowe utwardzenia terenu w postaci chodników i placów.