KONKURS !

Wyślij nam w komentarzu pod postem konkursowym na naszej Facebookowej stronie NAZWĘ SWOJEGO WYMARZONEGO DOMU, ORAZ W KRÓTKIM OPISIE SCHARAKTERYZUJ GO (max 3 zdania), BY ZACHĘCIĆ INNYCH DO POLUBIENIA SWOJEGO KOMENTARZA, a także zaakceptuj REGULAMIN KONKURSU dodając komentarz "AKCEPTUJĘ" pod postem z regulaminem dostępnym w osobnym poście (dostępnym również naszej Facebookowej stronie) i WYGRAJ PROJEKT SWOJEGO DOMU MARZEŃ ! WYGRYWA OSOBA KTÓRA ZGARNIE NAJWIĘCEJ POLUBIEŃ !!!

 Konkurs trwa od 9 lipca do 12 sierpnia do godziny 12:00.

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 sierpnia. 

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 09.07.2019 R. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Pracownia Projektowa KREON Łukasz Krzystała, z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 7, 43-410 Zebrzydowice (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/biurokreon (zwanej dalej “Fanpage”). 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

g. w razie wygranej zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej materiały, dane wyjściowe i dokumenty: 

        -akt notarialny, lub nr księgi wieczystej nieruchomości objętej opracowaniem będącej       własnością uczestnika konkursu -pełnomocnictwo 

        -mapy do celów projektowych 

        -opinię geotechniczną 

h. zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia WYKONAWCY tj. ORGANIZATORA do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa. 

i . zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia WYKONAWCY tj. ORGANIZATORA do reprezentowania Laureata przed wszystkimi organami oraz instytucjami, których opinie i decyzje są niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę. 

j. w drodze porozumienia z Organizatorem zamierza doprowadzić projekt do pozwolenia na budowę nie później niż 180 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz rodzina Organizatora. 

 

§ 3. NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6. 

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO DO 250m2 powierzchni całkowitej (definicja powierzchni całkowitej zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997) POTRZEBNY DO WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. WYKONAWCA tj. Organizator zapewni: 

Opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

Wykonana dokumentacja projektowa składać się będzie z: 

1) Części rysunkowej:

 - część architektoniczna (rzuty kondygnacji, dachu, przekrój, elewacje, zagospodarowanie terenu) 

 -część konstrukcyjna (rzut ław fundamentowych bądź innego typu fundamentów zależnie od warunków posadowienia budynku, ścian fundamentowych, konstrukcja stropu, konstrukcja więźby dachowej) 

 -projektu wewnętrznej instalacji gazowej 

 -schematy kreskowe wewnętrznych instalacji (elektryczna, wod-kan, ogrzewcza) 

2) Części opisowej 

-opis techniczny 

-opis zagospodarowania działki 

-wynik obliczeń statycznych 

-charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą 

-oświadczenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 Dokumentacja nie będzie obejmować przyłączy mediów do budynku (za wyjątkiem przyłącza gazowego). 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na fanpage'u 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

6. Zwycięzca ma prawo do 3 zmian koncepcji 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/biurokreon 

2. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2019 do 12 sierpnia 2019 do godz. 12:00. 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) nazwy swojego wymarzonego domu oraz krótkiego opisu (max 3 zdania) charakteryzującego wyżej wymieniony dom.

b. Zaakceptowanie regulaminu konkursu pod osobnym postem z regulaminem dostępnym na fanepage'u Organizatora ( wpisanie komentarza "AKCEPTUJĘ" przy poście z regulaminem dostęonym na Fanpage'u organizatora ) 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/biurokreon oraz na stronie internetowej organizatora http://www.biuro-kreon.pl/blog w dniu 13.08.2019. 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu ( wpisanie komentarza "AKCEPTUJĘ" przy poście z regulaminem dostęonym na Fanpage'u organizatora ) oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę - osobę która będzie posiadała największą ilość polubień komentarza znajdującego się pod postem ogłaszającym konkurs. 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w dzień oficjalnego ogłoszenia zwycięzcy tj. 13 sierpnia. 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście na Fanpage'u oraz na stronie internetowej organizatora http://www.biuro-kreon.pl/blog. 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/biurokreon wiadomości prywatnej z następującymi danymi: 

a. imię i nazwisko 

b. adres korespondencyjny 

c. numer telefonu 

d. adres mailowy 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie zrealizowana nie więcej niż 180 roboczych dni od zatwierdzenia koncepcji. W celu uzgodnienia koncepcji Organizator zobowiązuje się spotkać z Laureatem w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu. Prace projektowe zaczynają się od razu po odbytym spotkaniu. 

10. Zwieńczeniem konkursu jest oficjalne, osobiste wręczenie pozwolenia na budowę Laureatowi konkursu. Pozwolenie na budowę w szczególnych przypadkach zostanie wysłane na koszt Organizatora pocztą. Koszty związane z przesyłką 4 egzemplarzy projektu oraz ewentualnie pozwolenia na budowę ponosi Organizator. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, nieprawdziwe lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody. 

. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 09.07.2019 r.” 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lipca 2019 r. i obowiązuje do 30 dnia od wydania nagrody 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.biuro-kreon.pl 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.biuro-kreon.pl oraz w poście na Fanpage'u

Napisz komentarz: